slika


Komercijalna banka AD Podgorica

Sa ponosom se predstavljaju kao jedna od članica Grupe KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, koja je osnivač Komercijalne banke AD Podgorica i ujedno jedini akcionar Banke sa 100 % akcijskog kapitala.

Komercijalna banka AD Podgorica prisutna je na tržištu Crne Gore od 1992. godine kao ekspozitura, a od 1996.godine kao filijala Komercijalne banke AD Beograd. Početkom 2003. godine, nakon dobijanja licence za rad Centralne banke Crne Gore, posluje kao Komercijalna banka ad Budva. Godine 2018. Banka seli svoje sjedište iz Budve u Podgoricu čime mijenja naziv u Komercijalna banka AD Podgorica.

Za njima su 25 godina sigurnog i uspješnog poslovanja. Pređeni put je obilježen stalnim rastom i napretkom. Njihove ambicije su da u godini u kojoj su sada, ali i u godinama koje su pred njima, postanu još jači i veći.

Spadaju u grupu profitabilnih, likvidnih i stabilnih banaka sa uzlaznim parametrima poslovanja Pokazatelji poslovanja su pozitivni i zadovoljavajući, u okvirima limita utvrđenih zakonom, poslovnom politikom Banke i osnivača.

Djelatnost Banke obuhvata sve poslove koji su definisani postojećim zakonskim prropisima i to: primanje novčanih depozita, odobravanje kredita za sopstveni račun, izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza, kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja, izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata, platni promet u zemlji i sa inostranstvom, finansijski lizing, poslove sa hartijama od vrijednosti, trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta, depo poslove i poslove koji su dio bankarskih poslova u skladu sa statutom banke.

Banka svoje poslovanje obavlja preko Centrale u Podgorici, kao i dvije poslovnice u Budvi, Podgorici, Nikšiću, Tivtu, Bijelom Polju i kao i ekspozitura u Baru, Podgorici, Kotoru i Herceg Novom. Sve poslove Banka obavlja kvalitetno i efikasno, zahvaljujući tehnološkim, materijalnim i kadrovskim potencijalima. Dinamiku poslovanja i razvoj Banke opredjeljuju prvenstveno potrebe njenih klijenata i poslovna politika osnivača. Opremljeni su savremenom tehnikom za sve bankarske usluge, uveli su nove proizvode u svim segmentima usluga, posebno usluge kartičarstva, elektronske i WEB banke.

Marta 2008. godine, usvojen je novi Zakon o bankama. U propisanom roku, Banka je uskladila svoje poslovanje sa Zakonom. Usvojen je Statut Banke i izabrani su organi Banke: Odbor direktora, Odbor za reviziju, imenovala je Glavnog izvršnog i izvršne direktore, čime je uspostavljen sistem korporativnog upravljanja Bankom.

U toku je, takođe, usklađivanje sa podzakonskim aktima Centralne banke Crne Gore saglasno Zakonu o bankama, kao i aktima Grupe.

Banka uredno servisira sve bankarske usluge. Klijentima, kojih imamo preko 48 hiljada, omogućeno je promptno raspolaganje sredstvima u svakom momentu, isplaćuju štednju po viđenju svim građanima, plaćanje u unutrašnjem i ino prometu vrše odmah.

U dosadašnjem radu osnovni postulati angažovanja bili su: zaštita interesa klijenata, povjerenje, pouzdanost i iskrenost. Profesionalnost i korektnost su njihova legitimacija i ulaznica u svijet biznisa. Njihov slogan je Sigurnost!Adresa: Ulica Cetinjska 11, Poslovni centar The Capital Plaza, Podgorica

Telefon: +382 20 426 300

Fax: +382 20 426 399

Email: office@kombank.me

Web: www.kombank.me

Radno vrijeme:

Ponedeljak-petak: 08:00 – 16:00h, subota: 08:00 – 14:00h
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV