slika


Eurofond

Duštvo za upravljanje investicionim fondom “Euroinvest” A.D. Podgorica je osnovano 2001. godine kao Specijalizovano privatno Menadžment preduzeće za upravljanje privatizacionim fondom. Preduzeće je osnovano kao akcionarsko društvo za osnivanje, organizovanje, upravljanje i vođenje privatizacionih fondova. Menadžment preduzeće je registrovano kod Privrednog suda u Podgorici rješenjem broj 1-2027-00 od 4.04.2001. godine.

Rješenjem Savjeta za privatizaciju broj R-PF 04/01 od 27.07.2001. godine Menadžment preduzeće je dobilo dozvolu za upravljanje, Privatizacionim fondom “Eurofond”, Podgorica. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Menadžment preduzeće je registrovano pod registarskim brojem 4-000591/001 od 14. avgusta 2002. godine.

Tokom 2005. godine, Preduzeće se transformisalo u Društvo za upravljanje investicionim fondom u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Službeni list RCG br. 49/04) što je omogućilo i transformaciju samog fonda u Fond zajedničkog ulaganja “Eurofond” A.D. - Podgorica. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti o davanju dozvole za rad broj 03/13-4/2-05 od 17.05.2005. godine, Duštvo za upravljanje investicionim fondom “Euroinvest” A.D. Podgorica, dobilo je dozvolu za upravljanje Fondom zajedničkog ulaganja “Eurofond” A.D. Podgorica.

Djelatnost Društva je upravljanje jednim ili više investicionih fondova predviđenim Zakonom o investicionim fondovima. Na dan 31.12.2010. godine Društvo upravlja Fondom zajedničkog ulaganja “Eurofond” A.D. Podgorica.

Ciljevi investicione politike su: koncentracija vlasništva u preduzećima od značaja za Fond, aktivno upravljanje portfolijom, stvaranje uslova za privlačenje stranih investicija, investiranje u nekretnine i novčane depozite, evaulacija i praćenje rizika, kvalitetno pozicioniranje na tržištu kapitala.Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica

Telefon: +382 20 246 735/ +382 20 246 729/ +382 20 201 681

Email: eurofond@t-com.me

Web: www.eurofond.me

Radno vrijeme:

Ponedeljak-petak: 09:00 – 17:00h
slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV