slika

5 važnih skraćenica i termina o kamatnim stopama koje morate znati

  02/10/2021Kada pročitamo skraćenice poput NKS, EKS, euribor, ili fraze za neke silne kamatne stope u ugovorima i kreditnoj dokumentaciji prosto se nekad pogubimo u svim tim izrazima, niti znamo šta znače a ni čemu služe.

Evo objašnjenja za pet najčešćih…


NKS – Nominalna kamatna stopa je stopa po kojoj banka obračunava kamatu na odobreni kreditni proizvod, odnosno to je cijena koju klijent plaća banci za pozajmljeni novac. NKS može biti fiksna ili promjenjiva kamatna stopa. U posljednje vrijeme kamatne stope su uglavnom promjenjive izuzev kratkoročnih kredita sa rokom otplate do godinu dana.

Promjenjive NKS uglavnom zavise od stope rasta cijena na malo ili kretanja kamatnih stopa na evropskom bankarskom tržištu tzv. “EURIBOR”, za kredite indeksirane u eurima.

Promjenjiva NKS sastoji se od promjenjivog dijela tzv. EURIBOR, koji se obično mijenja na 6 mjeseci, uvećan za fiksni dio, odnosno maržu banke koja ostaje nepromijenjena do kraja njenog isteka.

U početku otplatnog perioda obično je rata kredita manja ukoliko se izabere varijabilna NKS. Međutim, kasnije se može desiti da dođe do značajnog povećanja, ali nije uvijek obavezno. Kod fiksne NKS rata ostaje jednaka sve vrijeme trajanja kredita što ne može dovesti do neprijatnih iznenađenja.

EKS – Efektivna kamatna stopa je ukupna cijena kredita odnosno NKS uvećana za sve naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kreditnog proizvoda. Omogućava klijentu da lakše uporedi i sagleda ponude drugih banaka koje nude iste kreditne proizvode.

INTERKALARNA KAMATA je kamata koju banka obračunava i naplaćuje od momenta puštanja kredita u korišćenje do momenta prelaska kredita u otplatu.

Ovu kamatu, banka naplaćuje od momenta kada se odobri kredit do momenta naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike banke, banka može obračunatu kamatu pripisati glavnici duga i naplatiti je preko rata ili odjednom.

Ova kamata se obračunava i pripisuje uglavnom kada dođe do pomjeranja datuma dospijeća rate i obračunava se srazmjerno broju dana za koji se naplaćuje.

Ukoliko banka obračunava interkalarnu kamatu, najbolje bi bilo prije zaključivanja ugovora provjeriti sa službenicima banke kada bi bilo najbolje da se isplati kredit kako bi interkalarna kamata bila što manja ili kako uopšte ne bi došlo do tog troška.

KONFORMNA KAMATNA STOPA je stopa koja se primjenjuje kao složena, popularno kao „kamata na kamatu”. Po ovoj metodi dobija se isti iznos kamate bez obzira da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita.

PROPORCIONALNA KAMATNA STOPA je metod obračuna po kom se dobija različit iznos kamate u zavisnosti od toga da li se kamata obračunava jedanput na kraju perioda otplate ili više puta u toku same otplate kredita. Naime, ukoliko se kamata obračunava više puta u toku perioda otplate dobija se veći iznos ukupne kamate nego da je obračunata samo jednom na kraju perioda otplate kredita.

Dakle, kada, na primjer, uzimamo neki kredit, sem same visine kamatne stope po kojoj će nam se obračunavati kredit, trebalo bi da nam bude bitno i po kojoj metodi. Jer, ukoliko nam kredit banka obračunava po konformnoj metodi ne samo što će nam iznos rate biti manji, već će ukupan iznos kamate koji ćemo platiti banci biti manji. U posljednje vrijeme banke uglavnom koriste proporcionalni metod obračuna, piše sajt Nekretnine.rs.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV