slika

Kredit za refinansiranje, pametna odluka ili zamka?

  20/04/2021Kredit za refinansiranje je kredit koji podrazumijeva zamjenu postojećeg duga po osnovu jednog ili više dobijenih kredita novim kreditom, obično u istom iznosu i sa istim sredstvima obezbjeđenja, ali pod drugačijim uslovima (kamatna stopa, duži rok otplate, grejs period ili poček). Uslovi odobravanja kredita za refinansiranje razlikuju se od banke do banke, tj. zavise od poslovne politike banke, i mogu biti promjenljiva kategorija.Kreditom za refinansiranje možete da:

  • izvršite prijevremenu otplatu kredita koje ste već iskoristili, izmirite obaveze po kreditnim karticama,
  • izmirite obaveze po osnovu odobrenih i iskorišćenih prekoračenja po tekućim računima,
  • izvršite prijevremenu otplatu preostalih rata lizing naknade, izmirite obaveze po aktiviranim datim jemstvima, tj. kao jemac otplatite nečiju obavezu.

Refinansiranje kredita je isplativo samo ukoliko uslovi pod kojima je kredit za refinansiranje odobren snižavaju ukupnu cijenu kredita i čine je nižom od cijene postojećeg kredita.

Kredit za refinansiranje je dobro rješenje onda kada je kamatna stopa dovoljno niža od postojeće kamatne stope da obezbijedi ukupno nižu cijenu kredita. Kredit za refinansiranje vam omogućava značajno smanjenje ukupnih troškova otplate kredita (naročito ukoliko se refinansiranje izvrši na početku otplatnog perioda i kod dugoročnih kredita, tj. na pet i više godina) uz relativno malo povećanje mjesečne rate.

Ukoliko razmišljate o uzimanju kredita za refinansiranje, najprije provjerite isplativost samog refinansiranja. Naime, bez obzira na to što vam se, na prvi pogled, može učiniti da niža kamatna stopa znači jeftiniji kredit, to u praksi ne mora biti slučaj. Takođe, važno je znati i da se u prvih nekoliko godina otplate dugoročnog kredita mjesečni anuitet (rata) sastoji od većeg dijela kamate i manjeg dijela glavnice, zbog čega je veoma važno dobro procijeniti da li je i kada najpovoljnije izvršiti refinansiranje kredita.

 

O čemu treba voditi računa prije nego što uzmete kredit za refinansiranje?

– Uporedite ponude različitih banaka, tj. pod kojim uslovima vam banke nude ovu vrstu kredita (visinu nominalne kamatne stope, a naročito efektivne kamatne stope, dužinu perioda otplate, visinu mjesečne rate, kao i sredstva koja banke traže kao obezbjeđenje otplate kredita, tj. mjenice, izjave žiranata, hipoteke i dr. );

– Uporedite visinu mjesečne obaveze koju imate po osnovu kredita u otplati i onu koju ćete imati po kreditu za refinansiranje (manji anuitet ne znači uvjek i da je kredit jeftiniji);

– Sagledajte troškove koji nastaju prilikom refinansiranja kredita: troškove prevremenog vraćanja starog kredita na preostali iznos glavnice, i troškove obrade novog kredita (često se pominju i kao manipulativni troškovi).

Visina kredita za refinansiranje koji vam može biti odobren zavisi od vaše kreditne sposobnosti, ali i od:

iznosa iskorišćenih kredita koji nisu plaćeni ili dospeli za plaćanje, iznosa ugovorenih naknada za obračun ostatka duga u slučaju prevremene otplate kredita, iznosa ugovorene naknade za gašenje tekućeg računa otvorenog za otplatu kredita, iznosa naknade za obradu zahteva za dobijanje kredita za refinansiranje i ugovorene naknade za otvaranje tekućeg računa za otplatu, odnosno administriranje kredita za refinansiranje.

Savjet: Provjerite isplativost refinansiranja kredita poređenjem postojećeg zaduženja i zaduženja koje biste preuzeli u slučaju zaključenja kredita za refinansiranje.

Obratite pažnju

Budući da se uslovi pod kojima se odobrava kredit za refinansiranje, kao što su nominalna kamatna stopa, naknade, rok otplate, valutna klauzula, sredstvo obezbjeđenja naplate i dr., razlikuju od banke do banke, potrebno je obratiti pažnju na to:

– Da li je kredit vezan za valutnu klauzulu, za koju vrstu valute (euro ili švajcarski franak) i kako to utiče na vašu ukupnu i mjesečnu obavezu po osnovu tog kredita;
– Koji se kurs (kupovni, srednji ili prodajni) valute primjenjuje kod dobijanja i otplate kredita vezanog za valutnu klauzulu;
– Da li je kamatna stopa po kreditu fiksna ili promjenljiva i kada se može mijenjati, iz kojih razloga i koliko često;
– Da li je kredit sa učešćem ili depozitom i u kom procentu od visine odobrenog kredita;
– Da li imate pravo da kredit otplatite prije roka i pod kojim uslovima;
– Da li banka zadržava pravo da bez vaše saglasnosti, jednostrano, promijeni ugovorene uslove kredita i na koje uslove se ta odredba odnosi (kamatna stopa, rok otplate, valutna klauzula i sl.); i
– Da se u prvim godinama otplate kredita, u strukturi mjesečne rate, veći dio odnosi na kamatu, a manji dio na glavnicu.Pročitaj još:Da li mogu da uzmem kredit?Imamo posao za tebe!Izrada biznis plana za sve potrebeŠto će mi polisa osiguranja - Dajemo odgovor

slika        KONTAKT FORMA
Želite ponudu za osiguranje ili dodatne informacije? Pišite nam!
Vaša poruka je poslata. Hvala!
Dodaj CV